Kvalitetssikring

Etiske prinsipper

Medlemmer i NGF er forpliktet til å utøve sin terapeutiske virksomhet i samsvar med ”Etiskeprinsipper for gestaltterapeuter tilsluttet NGF”. Medlemmer forplikter seg til å gi opplysninger til klienten om terapiformen, klageretten og til å behandle helse- og personopplysninger om klienten på en forsvarlig måte. Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger for terapeuten.

https://ngfo.no/etiske-prinsipper-gestaltterapeuter-ngf/

Veiledning, faglig oppdatering og klageordning

Som sertifisert psykoterapeut fra European Association for Psychotherapy (EAP), forpliktes jeg til et minimum av 350 timer profesjonell faglig oppdatering (PFO) samt 250 timer regelmessig veiledning av en MNGF godkjent veileder, innenfor de siste 5 år.

Som medlem av MNGF er jeg forpliktet til regelmessig veiledning hos en MNGF godkjent veileder. Jeg er underlagt Norsk og Europeisk Forening for Psykoterapeuter som forplikter seg til å forvalte de statutter, standarder og etiske retningslinjer som er satt for høy kvalitet og forsvarlighet i fagutøvelsen.

Vi har en egen forsikringsordning og en formell klageinstans (FER) for klienter som vil benytte seg av denne.

Taushetsplikt

Jeg er underlagt helsepersonelloven. Kap. 5. (§§21-29c) omhandler taushetsplikt og opplysningsrett.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Jeg er underlagt Norsk og Europeiske Forening for Psykoterapi som forplikter meg til å forvalte de standarder og etiske retningslinjer som er satt for å sikre høy kvalitet og forsvarlighet innen fagutøvelsen. Jeg er underlagt taushetsplikt.

Behandling av personopplysninger  

Jeg er underlagt Personrettighetsloven. En ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/personvern/ny-personopplysningslov/id2340094/

Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

er en fagorganisasjon for gestaltterapeuter, MNGF i Norge. Organisasjonen arbeider med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Foreningen kvalitetssikrer medlemmenes tjenester gjennom etiske retningslinjer, et faglig etisk råd og tilbud om faglig utvikling. For gestaltterapeuter i egen praksis er det etablert klageordning og krav om regelmessig veiledning og profesjonell faglig oppdatering. Disse medlemmene gis et tilbud om ansvarsforsikring og har etter gitte retningslinjer offentlig godkjent MVA-fritak for sine tjenester. Vi jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning.

Vedtekter for Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

https://ngfo.no/wp-content/uploads/2017/06/vedtekter-NGF.pdf

Medlemskap i andre organisasjoner

NGF ermedlem av Norsk Forbund for Psykoterapi   (forkortet NFP), en paraplyorganisasjon for foreninger, med utdanning innen ulike psykoterapeutiske retninger. NFP er tilsluttet European Association         for Psychotherapy (forkortet EAP).  NGF eri tilleggmedlem av European Association     for Gestalt Therapy (forkortet EAGT) med status som nasjonal organisasjon,      og delegert ansvar fra EAGT for tildeling av            European Certificate of Gestalt Psychotherapy (forkortet ECGP).

https://www.eagt.org/joomla/

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)

Utdanningsinstitusjon for gestaltterapeuter i Norge

https://gestalt.no/

Norsk Sykepleierforbunds godkjenningsordning for faglige veiledere

NSF har en egen godkjenningsordning for sykepleiere som ønsker å utdanne seg til veiledere.