Veiledning

PERSONLIG OG FAGLIG VEILEDNING

Veiledning kan defineres som en prosess som foregår mellom to eller flere personer der hensikten er å skape mening, ny forståelse, styrke mestringskompetansen og komme fram til nye måter å handle på i profesjonelle sammenhenger.

Økt selvinnsikt og bevisstgjøring om egne væremåter hjelper deg til å bli en tydelig leder og kollega, og er et av hovedmålene med veiledning. Bevisstgjøring av egne følelser, tanker og handlinger gjør at du kan se og forstå deg selv bedre. Det vil påvirke dine valg. Arbeidsmiljøet skapes på godt og vondt i et fellesskap av de ansatte. Veiledning kan på sitt beste betegnes som et frirom der en kan utforske egen arbeidspraksis. Det gjøres ved at veileder legger til rette for at de som veiledes erfarer og forstår hvordan de påvirker -og påvirkes i det daglige samspillet med andre. Endringer kommer som et resultat av denne forståelsen.

For å komme dit er refleksjon over egne erfaringer fra arbeidshverdagen et viktig verktøy. Refleksjonsprosessen gir mulighet til utvikling av personlig og faglig kompetanse.

Den individuelle samtalen, eller dialogen, mellom veilederen og personen som blir veiledet er sentral i denne prosessen. Den kan også foregå mellom veilederen og en gruppe personer fra en bedrift eller en organisasjon. Det kalles gruppeveiledning, og er en vanlig måte å strukturere veiledning på når målet er teamutvikling, problem- og konfliktløsning eller endringer på arbeidsplassen.

Relasjonsarbeid i et trygt og støttende miljø skaper robusthet, vekst og utvikling. Det legges stor vekt på å skape et slikt miljø både i individuell- og gruppeveiledning. I gestaltveiledning brukes ulike kreative eksperiment for å gjenskape eller isenesette utfordrende situasjoner fra arbeidshverdagen. Hensikten er å legge til rette for at den eller de som veiledes gjør oppdagelser som fører til utvikling og endring både av enkeltpersonen og arbeidsteamet.

 

Eksempel på utfordringer jeg som gestaltveileder kan hjelpe med:

 • Håndtering av kronisk eller akutt stress
 • Sortering av tanker og følelser
 • Håndtering av samarbeidskonflikter
 • Motivasjonsarbeid
 • Planlegging og gjennomføring av vanskelige santaler
 • Håndtering av mobbing, baksnakkelser og maktmisbruk
 • Høyt sykefravær
 • Bidra til å tydeliggjøre roller, ansvar og mandat
 • Igangsetting av endringsprosesser
 • Håndtering av usynliggjøring, avvisning eller forbigåelser
 • Være en samtalepartner som lytter, støtter og utfordrer

 

Jeg gir individuell- og gruppeveiledning til ledere og ansatte, gjerne i bedriftens egne lokaler.

 

Veilederen. Om faglig veiledning i sykepleie.

http://www.digiblad.no/nsf/veilederen/

 

Ved Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for veiledere.