Hva er gestaltterapi?

  • Gestaltterapi er en internasjonalt anerkjent psykoterapeutisk retning.

  • Gestaltterapeuten støtter klienten til å ta indre uro på alvor, slik at han/hun kan ta hensiktsmessige valg og påvirke egen livssituasjon gjennom å oppdage nye muligheter.

  • Gestaltterapi kan støtte deg å akseptere det som er, og bidrar til at ending kan skje.

  • Gestaltterapi er en samtaleterapi med fokus på tanker, følelser og kroppslige utrykk.

Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.

Som psykoterapeutisk retning ble gestaltterapien formet på slutten av 40 tallet i USA av det tyskfødte ekteparet Laura og Fritz Perls, sammen med amerikaneren Paul Goodman.

Gestaltterapi kan brukes til bearbeidelse av tidligere uferdige opplevelser, kriser og i egenutvikling. Den søker å synliggjøre muligheter og valg for å skape mestring i eget liv.

I gestaltterapi bygger vi på relasjonen mellom terapeut og klient. Hypotesen er at utfordringene vi står overfor, lidelsen, traumet eller forstyrrelsen har oppstått i relasjon og kan gjenfinnes og endres i relasjon. I dette tilfellet sammen med terapeuten. Når vi i terapien erfarer den relasjonelle utfordringen, hva den representerer, historien og følelsen som ligger bak, oppstår muligheten for at vi sammen bygger ny relasjonserfaring der andre former for samspill og kontakt kan oppstå. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men selv villig til å involvere seg aktivt i møte med sin klient.

Sammen med klienten utforsker gestaltterapeuten følelser, reaksjoner og handlinger, for å bevisstgjøre klienten på egne behov og valg i møte med seg selv og andre. Målet er å øke klientens mulighet til å se deg selv og sine valg.

Gestaltteorien formidler at ending kan skje gjennom økt erkjennelse om seg selv, noe som skjer i selve øyeblikket og situasjoner der kliet og terapeut møtes.